روزگار بس غریبی ست

در این غربت گاه تنهایی

هیچ می شوم اگر تو را

نبینم!

غوغای وجودیم با تو

آرامش می یابد