عیدمان عید نیست در هنگامه ی واپسین ها

در چشمه ی عشق دیدن نور عید است