خوابم نمی بردوقتی ستاره ها دیدن روی مرا ندارند
اه و اندوه هم بستره این شبهای تنهایی من شده اند