آرشیو | خرداد, ۱۳۹۱

عادت

خرداد ۱۵, ۱۳۹۱

۰ نظر

عادت

باید عادت کرد به بودن

باید عادت کرد به نبودن

باید عادت کرد به رفتن ها

باید عادت کرد به …

باید عادت کرد به عادت ها

ادامه مطلب ..

قلب بیداد زمان

خرداد ۱۵, ۱۳۹۱

۰ نظر

باز هم، باز هم بازهای شکاری میرسند از قلب بیداد زمان من اندوهناک می نگرم می بینم تو را در دور دست پنهان کاش من هم می آمدم نزدیکت کاش من هم با تو همراه بودم چه کنم من خودم کردم من خودم بودم

باز هم، باز هم بازهای شکاری میرسند از قلب بیداد زمان
من اندوهناک می نگرم
می بینم تو را در دور دست پنهان
کاش من هم می آمدم نزدیکت
کاش من هم با تو همراه بودم
چه کنم من خودم کردم
من خودم بودم

ادامه مطلب ..